Shandong Dingxin Glass Co.Ltd.


Factory address: 575, Shanghai Road, Rizho, Shandong, China


Mailing address: 702, 86 Jiankang Yicun, Wuxi, Jiangsu 214031, China


Phone: +86-510-8285-7866


Fax: +86-510-8285-2001


E-mail: sales@dingxin-glass.com


www.dingxin-glass.com

Company | Product | Capability | Decoration | Accessories | Contact
Copyright © 2014 Dingxin Glass